Klik hier om JOUW banners op deze pagina te tonen en betaal alleen voor succes

Luchtvaartmaatschappijen verenigingen Reisnieuws breken Zakenreis Land | Regio Bestemming Overheidsnieuws Nieuws Mensen Travel Wire Nieuws Trending Verenigde Staten

Delta Airlines legt piloot 6 jaar het zwijgen op met gebruik van psychoterreur

Delta Airlines vrouwelijke piloot
Geschreven door Jürgen T Steinmetz

Wanneer een luchtvaartmaatschappij veiligheid op de tweede plaats zet en een piloot zich uitspreekt, stopt deze Amerikaanse luchtvaartmaatschappij niet om zo'n piloot jarenlang het zwijgen op te leggen.

Delta Airlines staat nu voor een Amerikaanse federale rechtbank om een ​​rechterlijke beslissing te posten en te bezorgen aan zijn 13,500 piloten.

Op 2 mei 2022 dienden advocaten van Delta-piloot Karlene Petitt een motie in waarin Delta's "onmiddellijke" naleving werd geëist van het bevel van een rechter dat het een klokkenluiderszaak die het nu twee keer heeft verloren, plaatst en bezorgt aan 13,500 Delta-piloten. 

Hier is de achtergrond:

            In zijn beschikking en beschikking tot verlening van voorzieningen van 21 december 2020 (D&O) heeft het Tribunaal de verweerder bevolen, onder meer, om de beslissing van het Tribunaal elektronisch aan zijn piloten te bezorgen en om de beslissing op de werkplek te plaatsen, zowel in het belang van de openbare veiligheid als om de schade te beperken die is toegebracht aan de professionele reputatie van mevrouw Petitt, die verweerder "bevuild had - misschien permanent". Met betrekking tot de nadelige gevolgen voor de openbare veiligheid als gevolg van de behandeling door de luchtvaartmaatschappij van mevrouw Petitt, dringt een brief van 15 april 2022 van de voorzitter van de Air Line Pilots Association (ALPA) van de Delta Master Executive Council er bij Delta op aan om onmiddellijk corrigerende maatregelen te nemen zodat dat we hopelijk kunnen terugkeren naar de toonaangevende veiligheidscultuur die ooit bestond.” (Seham decl. Ex. A). Desalniettemin heeft Delta tot op heden geweigerd de door het Tribunaal opgelegde leverings-/postverplichting uit te voeren.

            Zoals de Raad voor administratieve toetsing opmerkte in zijn besluit van 29 maart 2022, waarin de aansprakelijkheid van de verweerder in deze zaak werd bevestigd, heeft Delta ging niet in beroep de publicatie/posting-component van de beschikking van het Tribunaal en bijgevolg heeft de Verweerder elk verder recht op beroep verbeurd. In de tussentijd heeft mevrouw Petitt aanhoudende schade geleden aan haar reputatie en Delta heeft de onwettige vergelding van haar managementmedewerkers geratificeerd door geen corrigerende maatregelen te nemen en zelfs Jim Graham, een van de belangrijkste daders, te promoveren tot Chief Executive Orde van Endeavour Airlines.

            Meer dan zes jaar geleden, als vergelding voor haar inspanningen om de veiligheid van de luchtvaart na te leven, zette verweerster mevr. Petitt aan de grond en dwong haar tot een verplicht psychiatrisch onderzoeksproces. Ze keek naar het AIR 21-proces voor bescherming en zegevierde voor het Tribunaal en opnieuw voor de ARB. Omdat ze echter grote financiële en emotionele kosten heeft moeten maken om haar recht op beschermde activiteiten te verdedigen, heeft ze tot op heden geen remedie tegen dit proces gekregen. Onmiddellijke naleving van het publicatie-/postbevel van het Tribunaal is noodzakelijk om het AIR 21-proces zelf te rechtvaardigen. 

FEITELIJKE ACHTERGROND EN VOORAFGAANDE OVERLEG

            De partijen in deze zaak hebben bepaald, en het Tribunaal heeft geoordeeld, dat de klager op 28 januari 2016 aan Delta Senior Vice President van Flight Steven Dickson en Delta Vice President van Flight Jim Graham een ​​46 pagina's tellend veiligheidsrapport heeft voorgelegd dat in substantiële haar zorgen met betrekking tot een aantal veiligheidsgerelateerde kwesties uiteenzetten, waaronder:

  • (1) onvoldoende opleiding in de vluchtsimulator,
  • (2) afwijking van de evaluatieprocedures voor lijncontroles,
  • (3) vermoeidheid van piloten en daarmee samenhangende schendingen van door de FAA opgelegde vlieg- en dienstbeperkingen,
  • (4) het onvermogen van senior piloten om Delta-vliegtuigen met de hand te besturen,
  • (5) fouten in instructiehandleidingen voor piloten,
  • (6) vervalsing van trainingsrecords en (7) fouten in Delta's hersteltraining overstuur 

            De beschermde activiteit van mevrouw Petitt droeg bij aan het besluit van Delta om haar te onderwerpen aan een verplicht psychiatrisch onderzoeksproces. De rechtbank oordeelde dat het:

ongepast voor Verweerder om dit proces als wapen te gebruiken om blinde naleving door zijn piloten te verkrijgen uit angst dat Verweerder zijn carrière kan leiden door dergelijk arrogant gebruik van dit hulpmiddel als laatste redmiddel.

Het Tribunaal was het eens met de conclusie van Dr. Steinkraus van de Mayo Clinic die, commentaar gevend op de bewapening van het door Delta geïnitieerde psychiatrische bewapeningsproces, concludeerde:

Dit was een puzzel voor onze groep - het bewijs ondersteunt niet de aanwezigheid van een psychiatrische diagnose, maar ondersteunt wel een organisatorische / zakelijke inspanning om deze pilot van de rollen te verwijderen.

            Een integraal onderdeel van de door het Tribunaal opgedragen remedie was dat de verweerder:

een elektronische kopie van de beslissing rechtstreeks aan al zijn piloten en managers van zijn afdeling vluchtuitvoering bezorgen. De verweerder zal gedurende een periode van 60 dagen ook op prominente wijze kopieën van de beslissing ophangen op elke locatie waar hij andere kennisgevingen aan werknemers met betrekking tot het arbeidsrecht plaatst (bijv. loon en uren, burgerrechten in het arbeidsrecht, leeftijdsdiscriminatie).

Zoals het Tribunaal heeft uitgelegd, liggen twee verschillende doelstellingen ten grondslag aan de bezorg-/detacheringcomponent van zijn remedie, het herstel van de professionele reputatie van mevrouw Petitt en het bevorderen van de veiligheid in de lucht.

             Met betrekking tot de eerste doelstelling merkte het Tribunaal op: “Verweerder heeft – misschien permanent – ​​de reputatie van klager binnen de luchtvaartgemeenschap bezoedeld door haar mentale geschiktheid in twijfel te trekken.” Helaas is gebleken dat de reputatieschade permanent is en in de loop van de tijd toeneemt. Mevr. Petitt blijft het onderwerp van lasterlijke roddels op de werkvloer en op sociale media, waar een bekende Aero Medical Examiner (AME) beweerde dat, na haar bipolaire diagnose door Dr. Altman, mevr. Petitt slechts hersteld was om vliegdienst omdat ze "in bed lag met de hoofdpiloot". 

De AME deelde later mee dat de "hoofdpiloot" waarnaar hij verwees FAA-beheerder Steve Dickson was en dat deze "in bed" -relatie een onderwerp van discussie was op een recente HIMS-conferentie in de luchtvaartindustrie. 

Ongeacht of de verwijzing 'in bed' een seksuele of politieke relatie suggereert, de kernboodschap die door de luchtvaartindustrie wordt verspreid, is dat mevrouw Petitt's geestelijke gezondheid is aangetast en dat ze huisvesting moet krijgen.

            De tweede doelstelling van het Tribunaal bij het verplicht stellen van de bezorging/posting van zijn beslissing was het bevorderen van "luchtveiligheid". Zoals het Tribunaal opmerkte: 

Een manier om de gevolgen van [de vergeldings]actie te verzachten, is om [de luchtvaart]gemeenschap te informeren over de resultaten van de discriminerende acties van verweerder jegens een van haar eigen acties. Een onderliggend doel van het statuut is om degenen die discriminatie plegen af ​​te schrikken en om degenen te informeren die: kon onderworpen zijn aan dergelijke acties, dat de wet dergelijk gedrag niet tolereert.

Met betrekking tot de communicatie naar de bredere luchtvaartgemeenschap merkte het Tribunaal terecht op dat:

De wet kan de luchtveiligheid alleen bevorderen door discriminerende handelingen af ​​te schrikken als de luchtvaartgemeenschap zich ervan bewust is dat AIR 21-klokkenluidersclaims kunnen effectief bieden reliëf.

 Helaas heeft mevrouw Petitt, meer dan zes jaar na de start van Delta's vergeldingsacties, nog steeds geen herstelbetalingen ontvangen van het AIR 21-proces. Delta heeft haar prognose, die aan het begin van het proces werd gecommuniceerd, waargemaakt dat het de mogelijkheid heeft om dit proces voor de komende jaren te rekken.

            Evenzo moet het doel om degenen die de discriminerende handelingen hebben gepleegd af te schrikken, dringend worden vervuld. Degenen die zich schuldig hebben gemaakt aan samenzwering om psychiatrisch onderzoek te bewapenen om veiligheidsgerelateerde communicatie te onderdrukken, hebben hun positie behouden of zijn gepromoveerd. Sterker nog, de daders zijn niet eens onderworpen aan dragerschapsonderzoek, laat staan ​​disciplinaire maatregelen. Zoals ALPA vermeldde in haar brief van 15 april 2022:

In het licht van het besluit van de ARB hernieuwen we ons eerdere verzoek aan Delta om een ​​onafhankelijk onderzoek naar deze zaak te laten uitvoeren door een neutrale derde partij. Het is belangrijk voor Delta om te begrijpen in hoeverre bepaalde personen in haar Flight Operations, Human Resources en andere afdelingen buiten de veiligheidscultuur opereerden die essentieel is voor het runnen van een luchtvaartmaatschappij als Delt en in strijd is met de eigen Ethische Code van het Bedrijf.

Zes jaar zijn verstreken en Delta's enige reactie was om het onwettige gedrag van zijn managementvertegenwoordigers goed te keuren en te bekrachtigen.

            Delta is in beroep gegaan tegen de beslissing van het Tribunaal van 21 december 2020; zoals opgemerkt in het ARB-besluit, heeft verweerder echter geen beroep aangetekend tegen dat deel van het besluit van het Tribunaal dat betrekking had op de leverings-/detacheringsplicht. 

            Bij e-mail van 30 maart 2022 schreef de raadsman van mevr. Petitt aan de raadsman van Verweerder, voor zover relevant:

Zoals opgemerkt door de ARB, heeft Delta ervoor gekozen om geen beroep aan te tekenen tegen dat deel van de beslissing van rechter Morris waarin wordt bepaald dat, om Delta's onderdrukking van veiligheidsgerelateerde beschermde activiteiten te verminderen, de luchtvaartmaatschappij een elektronische kopie van de beslissing rechtstreeks aan alle piloten en managers moet bezorgen in de vluchtuitvoeringen van Delta en gedurende een periode van 60 dagen prominent kopieën van het besluit op elke locatie waar het de werknemers op de hoogte stelt. Aangezien elke verdere aantasting van deze verplichting uitgesloten is en het doel is om de veiligheid van het reizende publiek te bevorderen, zou Delta deze week naleving moeten implementeren. Indien de vervoerder deze week niet van plan is om compliance door te voeren, verzoeken wij u ons hiervan direct op de hoogte te stellen.

De raadsman van verweerder antwoordde: “Wij zijn het met respect oneens met de juridische analyse in uw e-mail ….” 

ARGUMENT

            Dit Tribunaal heeft vastgesteld dat Delta zich schuldig heeft gemaakt aan onwettige represailles tegen mevrouw Petitt en dat het bezorgen en plaatsen van haar beslissing een belangrijk onderdeel was van haar rechtsmiddel om de hierboven besproken redenen. Delta ging in beroep tegen de beslissing van het Tribunaal bij de ARB en verloor. Bij het instellen van dit beroep heeft het geen enkele kwestie of bezwaar aan de orde gesteld met betrekking tot de levering en terbeschikkingstelling van de beslissing van het Tribunaal.

            Hoewel Delta kan besluiten om tegen de ARB-beslissing in beroep te gaan bij het Ninth Circuit Court of Appeals, zou de aanhangigheid van dat beroep niet werken als een schorsing van het bevel van het Tribunaal. 

            Mevrouw Petitt heeft het AIR 21-proces zes jaar lang gevolgd. Noch zij, noch het reizende publiek hebben nog enig herstel van dat proces gezien. Er bestaat geen verdere controverse met betrekking tot de leverings-/postverplichting en Delta heeft geen recht op opschorting van de uitvoering ervan.

            Mevrouw Petitt verzoekt het Tribunaal met respect dat Delta onmiddellijk uitvoering geeft aan de terbeschikkingstelling en bezorging vereist door het besluit van de Tribunalen van 21 december 2020, zodat de eerste stap in het herstellen van de schade die het heeft toegebracht aan de reputatie van mevrouw Petitt en de openbare veiligheid kan worden worden genomen. In de woorden van het Tribunaal is een dergelijke actie vereist om aan te tonen dat het AIR 21-proces "effectieve verlichting kan bieden".

Respectvol ingediend op: Datum: 2 mei 2022    Door:  /s/ Lee Seham   Lee Seham, Esq. [e-mail beveiligd] Seham, Seham, Meltz & Petersen, LLP 199 Main Street – Seventh Floor White Plains, NY 10601 Tel: (914) 997-1346   Advocaten van klager Karlene Petitt

Wat is er gebeurd?

In een besluit van 21 december 2020 heeft de federale bestuursrechter Scott R. Morris Delta Air Lines, Inc. schuldig bevonden aan het gebruik van een verplicht psychiatrisch onderzoek als een "wapen" tegen Dr. Karlene Petitt nadat ze intern veiligheidskwesties had aangekaart met betrekking tot de vluchtuitvoeringen van de luchtvaartmaatschappij. [Morris-beslissing – Bijlage B]. Rechter Morris beval Delta om Petitt te vergoeden met achterstallige vergoedingen, schadevergoedingen, voorschotten en advocaatkosten. Hij nam echter de verdere ongebruikelijke maatregel om Delta te gelasten de vernietigende beslissing naar alle piloten te sturen en de beslissing 60 dagen op de werkplek te plaatsen. Rechter Morris verklaarde dat de gedwongen verspreiding hopelijk de negatieve veiligheidsimpact van Delta's vergelding voor de grotere luchtvaartgemeenschap zou "verzachten". 

Op 29 maart 2022 bevestigde het Amerikaanse Department of Labor's Administrative Review Board (ARB) de aansprakelijkheidsbeslissing van rechter Morris en merkte op dat Delta's advocaten geen bezwaar hadden ingediend tegen het ongebruikelijke rechtsmiddel van verplichte verspreiding van de beslissing. 

"Het lijkt erop dat Delta's advocaten de bal op deze hebben laten vallen", merkte Petitt-advocaat Lee Seham op. “Aangezien Delta de kwestie niet bij de ARB heeft aangetekend, heeft zij het recht verloren om de kwestie in een toekomstig beroep aan de orde te stellen. Delta heeft volgens ons de plicht om dat besluit nu te versturen.”

De belangstelling voor het publiceren van dit besluit wordt nog vergroot door het feit dat de personen die door rechter Morris zijn aangemerkt als verantwoordelijk voor de onwettige vergelding – waaronder voormalig vice-president van Flight Jim Graham en interne advocaat Chris Puckett – niet zijn onderworpen aan enige corrigerende actie door Delta voor hun rol bij het tot slachtoffer maken van mevrouw Petitt. Delta heeft Graham inderdaad gepromoveerd tot Chief Executive Officer van Endeavour Air, de volledige dochteronderneming van Delta. Delta Senior Vice President van Flight Steve Dickson – die het besluit van Graham om psychiatrisch onderzoek te bevelen goedkeurde – werd FAA-administrateur, maar nam ontslag een paar dagen voordat de ARB zijn beslissing nam.

Evenzo vertegenwoordigde Human Resources Kelley Nabors, wiens rapport het vergeldingspsychiatrisch onderzoek faciliteerde, werd gepromoveerd tot Delta's Salt Lake City HR-manager.

Als voorzitter van de Delta Master Uitvoerende Raad Air Line Pilots Association (ALPA) verklaarde in haar brief van 15 april 2022:

In het licht van het besluit van de ARB hernieuwen we ons eerdere verzoek aan Delta om een ​​onafhankelijk onderzoek naar deze zaak te laten uitvoeren door een neutrale derde partij. Het is belangrijk voor Delta om te begrijpen in hoeverre bepaalde personen in haar Flight Operations, Human Resources en andere afdelingen buiten de veiligheidscultuur opereerden die essentieel is voor het runnen van een luchtvaartmaatschappij als Delta en in strijd is met de eigen Ethische Code van het Bedrijf.

ALPA verklaarde verder dat het "er bij Delta op staat om onmiddellijk corrigerende maatregelen te nemen, zodat we hopelijk kunnen terugkeren naar de toonaangevende veiligheidscultuur die ooit bestond." 

Zoals Seham opmerkte: “Het is duidelijk dat je geen veilige luchtvaartmaatschappij kunt runnen als piloten doodsbang zijn dat ze, als ze FAA-nalevingsproblemen aan de orde stellen, onderworpen kunnen worden aan psychiatrisch onderzoek in Sovjetstijl. Als veiligheid prioriteit nummer één is bij Delta, moet het zich zuiveren van de daders, zich verontschuldigen bij mevrouw Petitt en gehoor geven aan het bevel van de rechter om de beslissing van het Tribunaal te publiceren.”

Zelfs Delta's CEO en voorzitter van de raad van bestuur, Ed Bastian, was op de hoogte van de psychiatrische verwijzing als vergeldingsmaatregel en keurde deze goed. De Bastiaanse afzetting is te vinden op YouTube:

Delta CEO Ed Bastian Deposition en zes video's van Jim Graham's afzetting kunnen worden bekeken door Delta SVP Graham Deposition te doorzoeken.

Gerelateerd nieuws

Over de auteur

Jürgen T Steinmetz

Juergen Thomas Steinmetz heeft sinds zijn tienerjaren in Duitsland (1977) continu gewerkt in de reis- en toerisme-industrie.
Hij stichtte eTurboNews in 1999 als de eerste online nieuwsbrief voor de wereldwijde reis-toerisme-industrie.

Laat een bericht achter

Delen naar...